REGULAMIN KONKURSU „Świąteczny konkurs od Twój Kantor ¥€$” Z DNIA 01. Grudnia czerwca 2021 ROKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Kantor Wymiany Walut J. Szczygieł Sp. K. z siedzibą w: Starym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie, Myślenicach, Piwnicznej Zdroju oraz Leluchowie. NIP: 734-322-77-29 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Za wszelkie spory powstałe w wyniki konkursu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Organizator.
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 8. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook.com/twojkantor (zwanej dalej „Fanpage”).
 9. Konkurs trwa od 1 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 do godziny 23:59.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w  serwisie facebook.com
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu;
  2. Wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  3. Zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  4. Wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z  uczestnictwem w Konkursie;
  5. Jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz partnerów konkursu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

NAGRODA

 1. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. Jedna Nagroda główna – I miejsce
  2. Jedna Nagroda – II miejsce
  3. Jedna Nagroda – III miejsce
 2. Laureatów w konkursie wybierze komisja wybrana sposób pracowników Organizatora. Komisja wybierze najciekawsze prace konkursowe przesłane przez Uczestników Konkursu. Komisja będzie się składać z 2 (dwóch) osób. W jej skład wejdą pracownicy Kantoru Wymiany Walut J. Szczygieł Sp. K.
 3. Nagrodami w Konkursie są:

Nagroda główna – I miejsce: Dwudniowy pobyt dla dwojga ze śniadaniami w Hotelu w Zakopanem.

Nagroda – II miejsce: złota moneta

Nagroda – III miejsce: Kolacja z winem własnej roboty dla dwojga w Restauracji „Willa Poprad”

 1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się 12 Stycznia 2022 na stronie serwisu społecznościowego facebook.com/twojkantor w poście ogłaszającym wyniki i w komentarzu pod postem konkursowym. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany poprzez oznaczenie w  poście w ciągu trzech dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości prywatnej na Facebooku lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy o  wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 3. Przekazanie nagród nastąpi po ustaleniu dogodnej lokalizacji w dowolnym punkcie „twój kantor” (Stary Sącz, Piwniczna, Leluchów, Nowy Targ, Myślenice, Tarnów) dla zwycięzcy w  terminie do 2 (dwóch) tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu po wcześniejszym skontaktowaniu się z Organizatorem.
 4. Nagrody należy zrealizować do końca 2022 roku.
 5. Pobyt w hotelu można zarezerwować wyłącznie w dni powszednie za wyłączeniem okresu świątecznego oraz okazjonalnego (np. Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka etc.)
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 7. Zdobywcom Nagród nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora.

MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej „post konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem facebook.com/twojkantor
 2. Konkurs trwa od dnia 1 Grudnia 2021 do dnia 9 Stycznia 2022 Do godziny 23:59. Zgłoszenia przesłane wychodzące poza ramy czasowe Konkursu nie będą brane pod uwagę.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. Odpowiedz na pytanie: Sztabka czy moneta? Którą formę inwestycji w złoto wybierasz i dlaczego?
  2. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Uczestników z regulaminem. Jeśli prace nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach opisanych w §7 poniższego Regulaminu.
  3. Każda z Prac Konkursowych znajdzie się pod postem konkursowym,
  4. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na Fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook oraz na stronie internetowej pod adresem twojkantor.pl.
  5. Po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania, Organizator w drodze komisyjnej wyłoni 3 (trzy) zwycięskie prace.
  6. W czasie trwania Konkursu, każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedną) pełną odpowiedź (tj. która forma inwestycji wraz z uzasadnieniem wyboru)
  7. Informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 3  (trzech) dni od daty zakończenia konkursu (tj. 12 Stycznia 2022) do godziny: 15:00.
 2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem facebook.com/twojkantor oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.twojkantor.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w §5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator.
 4. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy osoby, które zostaną nagrodzone.
 5. Zwycięzcy Konkursu powinni skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednistwem maila na adres: twojkantor@onet.pl, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody do trzech dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (tj. 15 Stycznia 2022), do godziny 15:00.
 6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu postu konkursowego oraz nowym poście ogłaszającym wyniki na stronie facebook.com/twojkantor oraz w  aktualnościach na stronie internetowej www.twojkantor.pl
 7. Biorąc udział w Konkursie oraz zdobywając jedną z trzech nagród, zwycięzca wyraża zgodę na uwiecznienie oraz przetwarzanie wizerunku w celu opublikowania i pogratulowania zwycięzcom na forum publicznym portalu społecznościowego www.facebook.com/twojkantor
 8. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie do 3 (trzech) dni (tj. 15. Stycznia 2022) od daty ogłoszenia wyników do godz. 15:00 wiadomości z następującymi informacjami:
  1. Imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby odbierającej nagrodę
  2. Należy podać informację co do preferowanego punktu odbioru nagrody czyli jednej z   6 lokalizacji punktów kantorowych Organizatora, tj. Stary Sącz, Nowy Targ, Myślenice, Tarnów, Piwniczna Zdrój, Leluchów. (szczegółowa lista lokalizacji: https://twojkantor.pl/punkty-kantorowe/).
 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną przekazane Zwycięzcy do 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do samodzielnego wyboru sposobu dostarczenia nagrody jeśli żadna z opcji wskazana przez Zwycięzcę, nie jest dogodna dla Organizatora.
 11. Nagrody zostaną odebrane osobiście przez Zwycięzcę w jednym z punktów Organizatora.
 12. Nieodebranie nagrody w czasie 14 dni od momentu ustalenia miejsca odbioru nagrody, skutkuje utratą prawa do odbioru nagrody i ponownym losowaniem w celu wyłonienia zwycięzcy.
 13. Przyznane Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z  usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w  szczególności uczestników, którzy:
  1. Zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w  warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. Podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z  zasadami Facebooka;
  3. Podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. Ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. Tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebooka.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w  Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. Korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 6 (sześciu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do Uczestnika Konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Grudnia 2021 I obowiązuje do dnia 9 Stycznia 2022.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: facebook.com/twojkantor oraz www.twojkantor.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://twojkantor.pl/regulamin-konkursu
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).